Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z první schůzky žákovského parlamentu

10. 10. 2016

Zápis z první schůzky žákovského parlamentu

Školní rok 2016/2017

 

Datum: 19. 9.2016

 1. Přivítání přítomných zástupců jednotlivých tříd – členů žákovského parlamentu (Jana Mirgová, Stefanie Siváková, Jan Kala, Václav Sivák, Kája Siváková, Jan Švehlík. Markéta Siváková, Zuzana Pohlodková, Matěj Sváček, Pavlína Kudríková, David Gašpar, Adriana Bielá) a přítomných učitelů (Mgr. Lenka Zatloukalová, Jana Frydryšková).

 2. Po úvodním přivítání všech členů ŽP bylo všem přítomným připomenuto, jaké jsou funkce ŽP na naší škole, jaké jsou jeho hlavní cíle, myšlenky a nejbližší úkoly.

 3. Jednotliví zástupci, kteří byli svými spolužáky ze třídy zvoleni ve volbách v rámci třídnických hodin, se představili a seznámili ostatní členy s tím, proč přicházejí pracovat do žákovského parlamentu. Mgr. Zatloukalová nově zvoleným pogratulovala a apelovala na všechny zúčastněné, aby do parlamentu přicházeli s myšlenkou: „Co můžu udělat pro školu já…“, ne: „Co může udělat škola pro mě!

 4. Členové ŽP si zopakovali loňské Stanovy žákovského parlamentu a zvážili, zda nechat stanovy beze změn.

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU:

 • Schůzky ŽP:

  Scházíme se jedenkrát měsíčně.  Schůzek se účastní vždy alespoň jeden zástupce z každé třídy (nejlépe však oba). Po schůzce vyvěsíme zápis na nástěnku ŽP (u rybiček).

 • Volby do ŽP:

  Volby se konají vždy na začátku školního roku. Každá třída si zvolí dva zástupce, kteří se pravidelně schůzek ŽP účastní a o obsahu jednotlivých schůzek informují své spolužáky ve třídě.

 • Role v ŽP:

  Předseda: podílí se na vytváření programů schůzky, pomáhá vést schůzky.

  Místopředseda: pomáhá předsedovi s vedením schůzky a přípravou programu.

  Mluvčí ŽP: prezentuje ŽP navenek, informuje o obsahu jednotlivých schůzek vedení školy, přispívá do školního časopisu.

 • Hlavní činnosti ŽP:

 • vytváření pozitivního klimatu školy

 • výměna informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy

 • předcházení negativním jevům, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

 • spolupodílení se na dodržování školního řádu.

 • příprava a organizace činnosti, navržených žáky jednotlivých tříd (kulturní a sportovní akce) a jejich vyhodnocování

 • řešení připomínek a návrhů žáků na lepší chod školy

 • prezentace práce ŽP na webových stránkách školy, ve školním časopisu a na školní nástěnce

 • komunikace s dospělými- brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti

  • Oblasti, do kterých ŽP nezasahuje:

   Nerozhodujeme o plánu učiva, školním řádu ani o hodnocení žáků.

  • Jak může člen ŽP odstoupit ze své funkce:

   O odstoupení žáka rozhoduje celý parlament. Pokud člen o odstoupení požádá, musí uvést vážný důvod. Každý odstupující si za sebe musí najít náhradu.

   Závěr: Stanovy ponechat ve stejném znění jako v minulém školním roce (jednohlasně schváleno).

 • Dohodnout se na názvu v letošním školním roce-např. Školní Samospráva, Žákovská samospráva, Žákovský- Školní parlament, Sněm, Klub ……apod.Závěr: Název bude nadále „Žákovský parlament“ – jednohlasně schváleno

 • Volba funkcí ředitel parlamentu, jeho zástupce, nástěnkáři, mluvčí

Závěr: ředitel parlamentu:  Adriana Bielá- jednohlasně zvolena

 zástupce ředitele parlamentu: Aneta Siváková-jednohlasně zvolena

 nástěnkáři: Kája Siváková, Václav Sivák -jednohlasně zvoleni

 mluvčí: Karin Siváková- jednohlasně zvolena

 • Byli navrženi zástupci z řad pedagogů jako důvěrníci ŽP. Závěr: Za zástupce z řad pedagogů byli opět jednohlasně zvoleni: Mgr. Michal Zatloukal a Mgr. Martin Kunčík
 • Členové ŽP jednohlasně rozhodli, že se ŽP stává realizátorem celoškolního projektu „Kdo si hraje-nezlobí“. Cílem projektu je odbourat nudu v době přestávek a zvýšit pocit sounáležitosti se školou. Do příští schůzky ŽP si mají členové promyslet, jakou formou bude celý projekt na naší škole v tomto školním roce probíhat.
 • Focení členů ŽP proběhne dne 2O. 9. 2016 v prostoru u nástěnky ŽP.